About EHEDG

Поткомитет за Комуникации

Поткомитетот за Комуникации се занимава со развојот на внатрешни и надворешни EHEDG политики за настани, односи со членството и надворешна комуницаија (печат, медиуми, изложби итн.), како и со поврзувањето и членството во други организации, употребата на EHEDG логото и на другите алатки за комуникација.

 

 

Претседавач: Karl-Heinz Bahr
Тел. +33 320 48 09 43
karlheinz.bahrProtected mail-address@free.fr

Ко-претстедавач: Michael Evers
Тел. +31 62 20 50 98 0
m.eversProtected mail-address@niedax.nl

 

Види Правилник бр. 5 за Комуникации (PDF)

Види Правилник бр. 5.1 за EHEDG политика за настани  (PDF)