About EHEDG

Поткомитет за Регионален развој

Улогата на Поткомитетот за Регионален развој е да ги развива и води специфичните стратегии и програми во однос на Регионалните Секции на EHEDG. Членовите на Поткомитетот им помагаат на постоечките Регионални Секции да ја разберат и применат стратегијата на EHEDG, да ги идентификуваат потребите, недостатоците и можностите, да ја зајакнат соработката помеѓу EHEDG и нејзините секции, како и да вршат мониторинг и да придонесуваат во подобрување на работата на секциите.

Со цел да се осигура одржлив географски пораст, одобрувањата за нови Регионални Секции се базирани на дефинирани EHEDG регионални приоритети и на проценка на новите апликанти од страна на Поткомитетот.

Претседавач:
Andrés Pascual Vidal

Тел. +34 961 366 090
apascualProtected mail-address@ainia.es

 

 

 

 

Ко-претседавач: N.N.

 

Види Правилник бр. 3 за Регионален развој (PDF)