About EHEDG

Членство

EHEDG мрежата е отворена за: индивидуалци, компании и институти и се досега содржи повеќе од 1.300 контакт лица чии ресурси се илјадници лица кои се претставници на:

  • Компании за производство на храна и опрема за прехранбена индустрија, производство на фармацевтски и козметички производи
  • Компании што даваат инженерски услуги
  • Научни и истражувачки организации
  • Организации и асоцијации од областа на јавното здравје


EHEDG се води како „Општополезна институција“ и затоа сите донации кон неа може во потполност да се одбијат од данокот.

Споед холандските даночни власти, EHEDG Stichting има ANBI* статус, што значи дека индивидуалците и компаниите членки на EHEDG можат целосно да ги одбијат нивните донации кон EHEDG од данокот.
*ANBI: види Algemeen Nut Beogende Instelling.

Како ANBI институција, EHEDG е должно да ја објавува годишната сметка и извештајот за приходи и расходи. Резултатите од последните две години се достапни и можат да се преземат оттука (PDF).