За EHEDG

Институтско членство

Институтски членови може да се претставници на:

 • Институти, Универзитети и школи
 • Истражувачки центри и
 • Владини тела

Кои имаат исти придобивки како и компаниските членови. Со оглед на тоа дека сме свесни дека овие институции имаат ограничен буџет за вакви намени, цената за членство на овие организации е 500 евра годишно и тие можат да номинираат најмногу до четири членови во EHEDG.

Придобивки

 • Институтските членки се авторизирани да го употребуваат EHEDG логото за институтско членство и тоа под однапред договорени услови. Важно е да се знае дека логото не смее да се употребува на начин што погрешно ќе ја имплицира сертификацијата на EHEDG
 • Институтите на почетокот можат да назначат најмалку еден и најмногу четири контакт лица. Подоцна можат да наведат и дополнителни лица кои ќе бидат активни или кореспондентни членови на Работните Групи или ќе земат активно учество во работата на Регионалните Секции на EHEDG
 • Објавување на компаниското лого и името на компанијата на интернет страницата на EHEDG, на програми од конференции, брошури, итн
 • Хиперлинк од интернет страницата на EHEDG до интернет страницата на институтот
 • Целата серија на водичи на EHEDG на сите јазици, вклучувајќи ги и ажурураните верзии, можат да ја преземаат бесплатно
 • Попуст или ослободување од котизација на настаните што се спонзорирани од EHEDG
 • Попуст за тренинзите на EHEDG
  Title
  First name *
  Last name *
  Position
  Company *
  P.O. Box
  Postal code
  Address
  City *
  Country *
  Invoice *
  is the same as above
  differs from the above
  Invoice - Name
  Invoice - Company/Institution
  Invoice - P.O. Box
  Invoice - Postal code
  Invoice - Address
  Invoice - City
  Telephone *
  Mobile
  Fax
  E-mail *
  Web site

  Other free staff members (full names):
  (Additional staff members can be listed as of an annual contribution of € 5,000.00 and higher)
  1. Member Name
  1. Member E-Mail
  2. Member Name
  2. Member E-Mail
  3. Member Name
  3. Member E-Mail
  4. Member Name
  4. Member E-Mail
  Data release *
  only name and company
  all contact data

  Please generate a password for the internal member area on the EHEDG website.


  Password *
  Repeat Password *

  Thank you for helping us in keeping your contact details up to date.


  All corporate and personal data will be treated confidentially. Fields marked by * to be filled in mandatory.

  Услови на членство

  Минималното траење на членството во EHEDG е една година. Членството ќе биде автоматски продолжувано секоја година, освен во случај ако не се откаже пред 30 септември во тековната година, при што членството ќе истече на 31 декември во тековната година. Ако откажувањето на членството е после 30 септември, членарината ќе се наплати и за следната година. Следната фактура ќе се издаде во текот на првата четвртина на следната година.