Регионални Секции

Регионалните Секции се локални ограноци на EHEDG кои се создадени со цел да го промовираат хигиенското производство на храна преку сопствени активности и тоа во земјите од каде потекнуваат или на регионално ниво. EHEDG има Регионални Секции во различни земји, како во Европа така и на други континенти.

Во координација со Поткомитетот за Регионален развој, Регионалните Секции:

  • ја промовираат мисијата на EHEDG и стимулираат членување во организацијата
  • организираат настани, семинари и тренинзи
  • преведуваат и дисеминираат EHEDG прирачници на сопствен јазик/ци
  • ги промовираат EHEDG сертификацијата и тестирањето на опремата
  • известуваат за нов развој на настани во регионот, кои може да имаат влијание врз производството на безбедна храна или врз подобрувањето на содржината на EHEDG прирачниците
  • обезбедуваат повратни информации за локални настани и нов развој во областа на хигинскиот дизајн
  • претставуваат советодавна точка за групите што подготвуваат закони и стандарди од оваа област
  • претставуваат платформа за вмрежување на локалните експерти од областа на хигиенскиот дизајн.