Поткомитет за Регионален развој

Улогата на Поткомитетот за Регионален развој е да ги води и развива специфичните стратегии и програми во однос на Регионалните Секции на EHEDG. Членовите на Поткомитетот им помагаат на Регионалните Секции да ја разберат и применат стратегијата на EHEDG, да ги идентификуваат потребите, недостатоците и можностите, да ја зајакнат соработката помеѓу EHEDG и нејзините локални разграноци, како и да ја следат нивната работа и да придонесуваат во нивниот развој.

Со цел да се обезбеди одржлив географски развој, одобрувањата за формирање на нови Регионални Секции се базираат врз дефинирани EHEDG регионални приоритети и врз проценка на новите апликации од страна на Поткомитетот.


Претседавач: Andrés Pascual Vidal
Тел. +34 961 366 090
apascualProtected mail-address@ainia.es

Ко-претседавач: Helga Medic

hmedicProtected mail-address@pbf.hr


Преземи Правилник бр. 3 – Регионален развој (PDF).

Преземи листа на информации и проценка за формирање нови Регионални Секции (PDF).