Traning and Education

Тестирање и сертификација

Тестирањето и сертификацијата на опремата се изведува во повеќе институти акредитирани од EHEDG кои работат според највисоките стандарди за квалитет. EHEDG сертификацијата постои за производителите чија цел е дизајнирање на опрема според највисоките хигиенски стандарди. Авторизираните институти на EHEDG нудат неколку типа на сертификација од што крајните придобивки се за производителите и добавувачите на опрема за прехранбена индустрија:

  • Производители на опрема:
    Нивната опрема може да е одобрена од авторизираните организации на EHEDG ако таа е во сообразност со критериумите на EHEDG. Во определени случаи, одобрувањето може да се издаде само после тестирање во лабораторија акредитирана од тело за нотификација, при што лабораторијата мора да ги користи тест методите на EHEDG.
  • Производители на прехранбени производи:
    Тие можат да изберат хигиенски дизајнирана опрема, но на крајот тие ќе мора да извршат валидација на истата, односно таа опрема е соодветна за својата намена.

 

EHEDG може да авторизира употреба на EHEDG лого од сертификацијата со датумот на издавање (месец + година). Сертификација значи и тестирање на опремата според класата и типот на сертификација.

 

EHEDG certification logo

EHEDG досега авторизирал неколку институти кои може да вршат сертификација и употреба на логото за сообразност со EHEDG. Тестирањето и сертификацијата се две независни активности и може да ги изведуваат две различни организации.

Работната Група на EHEDG за тест методи се состои од членките на авторизираните институти на EHEDG кои изведуваат тест методи на EHEDG, производители на опрема, преработувачи на прехранбени производи и лица од регулаторните организации. Целта на оваа група е да одржува и развива тест методи и шеми на проценка на опремата, со цел да се осигура производство на безбедна и квалитетна храна. Досега се објавени неколку водичи на EHEDG за различни тест методи. Истите постојано се ажурираат. Исто така, во развој се нови тест методи, како на пример оние за отворена опрема.

Историја

2000

Од 2000-та година, EHEDG воспостави EL сертификациска шема и тоа за опрема за управување со течности. EL сертификатот првенствено беше наменет за опрема што се чисти во место (CIP) и тоа без расклопување. Опремата се сертифицираше (а логото се ставаше на опремата) ако беше во сообразност со EHEDG документот бр. 8 за критериуми за хигиенски дизајн. Опремата се подложуваше на практично тестирање опишано во водичот бр. 2 со што се демонстрираше компензирањето на несообразноста од аспект на технички или функционални причини и соодветност за апликации за чистење во место. Исто така за EL сертификатот се бараше годишно продолжување и при тоа во него беше наведуван оригиналниот ден на сертификација. Во оваа оригинална сертификациска шема, датата прикажана на EL логото за секое сертифицирано парче на опремата, укажуваше на тоа дека опремата е во сообразност со EHEDG дизајнот и критериумите за проценка на таа дата која остануваше непроменета сй додека опремата не беше модифицирана.
Назад

2009

Во 2009-та година, поради големиот интерес на индустријата за сертификација на други типови на компоненти, EHEDG ја ревидираше EL сертификациската шема и воведе неколку нови типови на сертификати. Според дефинициите за опрема, таа беше категоризирана како Класа I и Класа II, односно опремата беше поделена на: опрема што се чисти во место (Класа I) и опрема што поради чистење мора да се расклопи (Класа II). Уште во тоа време, опремата што имаше асептична апликација се сертифицираше као Тип EL Асептичен. Исто така, тогаш се креираше и специјален сертификат Тип ED и тоа за опрема што се чисти со суво чистење.

Опремата што е сертифицирана по 2009 година е проценувана според барањата наведени во EHEDG документот бр. 8, како и според критериумите во кој било друг EHEDG водич во кој поспецифично се спомнува сертифицираниот тип опрема. Во сертификатите издадени по 2009 година се спомнуваат и тестираните (ако било применливо) еластомери.
Назад

2014

Со оглед на тоа дека знаењата за хигиенски дизајн постојано еволуираат, во последниве години EHEDG издаде дополнителни водичи и идентификуваше нови критериуми за проценка, односно тестирање и сертификација. Од аспект на зачувување на безбедноста на храната, опремата што е во сообразност со најновите дизајн критериуми се смета за едниствено соодветна за инсталирање во фабриките за производство на прехранбени производи. Оттука, во 2014-та година EHEDG реши да го преразгледа целиот процес на сертификација и да воведе ревидирана сертификациска шема, како и да воведе нови барања за сертификција. Така, беше воведена нова сертификациска класа за опрема што се употребува во отворени процеси што се во близина на површините што доаѓаат во контакт со производот, односно за опрема што може да има потенцијално влијание врз површините што доаѓаат во контакт со производот и која може да се загади и ќе мора да биде чистена во место. Овие типови на према (на пример: пого на конвеери, визуелни сензори итн.) се новитети, категоризирани како Тип EL Класа I AUX за помошна опрема. Според дефинициите на EHEDG, постоечкиот Тип ED е поделен на две категории, односно на Тип ED Класа I (суво чистење без расклопување) и Тип ED Класа II (суво чистење со расклопување).

Од декември 2014-та година, за новите EHEDG сертификати е воведен циклусот на ре-сертификацја на 5 години. Оттогаш, сите нови сертификати се подложуваат на ре-сертификација на секои 5 години, односно се утврдува дали се променети барањата за тестирање и сертификација за определен тип на опрема. Ако дошло до таква промена, тогаш сертификатот веќе не важи и опремата ќе мора повторно да помине низ целиот процес на сертификација и тоа според најновите критериуми. Како што е спомнато и претходно, сертификатот станува неважечки ако дошло до промена на дизајнот. Како дополнување на годишното продолжување на сертификатот што служи како доказ дека не дошло до промена на дизајнот, секое сертифицирано парче на опрема мора да се ре-сертифицира после 5 години. Оваа ре-сертификација му потврдува на EHEDG и на крајниот корисник на опремата дека таа е во сообразност со најновите критериуми за хигиенски дизајн и најновите процедури за сертификација. После 5 години, сертификациското лого и самиот сертификат ќе добијат нова дата. Со тоа, јасо станува дека само новите сертификати (не постарите од 5 години) се важечки.
Назад