Traning and Education

Сертифицирана опрема

Во оваа база на податоци е објавена листата на целата опрема што е сертифицирана од страна на EHEDG и таа може да се сортира според име на производ, тип или компанија. Исто така, листата овозможува разгледување и преземање на сертификат за сообразност, заедно со анекс 3 од договорот.

Full Text Search
 
List Sort
Component type
Additional requirements
3A Certificate
ATEX
USP Class VI