Traning and Education

 

Тестирање и сертификација - често поставувани прашања

Кои типови на опрема може да се сертифицираат?
  • И отворената и заторената опрема што се употребува при производството на храна може да се сертифицираат. EHEDG има листа на целата опрема што досега е сертифицирана.

  • Иако не постојат ограничувања за комплексноста на едно парче на опрема, повеќе се сертифицираат само мали и индивидуални компоненти, а помалку големи, комплексни машини или процесни системи.

  • За сертификација на отворената опрема, СИТЕ површини на опремата се сметаат за површини што доаѓаат во контакт со производот и тие мора да се во сообразност со сите критериуми на хигиенски дизајн кои се наоѓаат во водичите на EHEDG.

  • Поради ограничувањата на CIP опремата, може да се тестира само затворена опрема со спојници за цевки со дијаметар помеѓу 25 mm (1 in) и 75 mm (3 in).
Како при сертификација се проценуваат различните големини на исто парче од опремата?


Општо земено, пред сертификација, сите големини на истото парче опрема мора да се проценат преку проценка на дизајнот и CIP тестирање. Како и да е, во неколку случаи каде авторизираниот тест институт на EHEDG смета дека дизајните на опремата се потполно споредливи, тестирањето само на една големина може да се употреби за сертифицирање на целиот опсег на големини. Во повеќето случаи, опремата НЕ Е потполно споредлива. Во моментов, единствена алтернатива на тестирањето на секоја големина е ако се изведе компјутерско моделирање на динамиката на флуиди (computational fluid dynamics - CFD) на различни дизајни, при што се избира големина која според стресот на ѕидовите и размената на флуид во критичните зони е можеби најтешко да се исчисти. Ако ова парче го помине CIP тестирањето, големините со поголем стрес на ѕидовите и размена на флуи во критичните зони може да се разгледуваат веднаш за сертификација и да се наведат на истиот сертификат.

Зошто некоја опрема за да се сертифицира мора да помине CIP тестирање?

Кое било парче на затворена опрема што се инсталира на цевковод, како на пример: пумпи, вентили и сензори на линија, мора да се тестираат со методот наведен во EHEDG док. 2. Овој тест е скрининг за постоечкиот хигиенски дизајн и ги идентификува зоните во кои може да има места во кои ќе се заробуваат микроорганизми и нечистотија или кои поради динамиката на флуиди не можат лесно да се исчистат.

Зошто некоја опрема за сертифицирање не е потребно да помине CIP тестирање?

Затворената опрема која е во целосна сообразност со барањата за хигиенски дизајн може да се сертифицира и без тестирање. Примери за тоа се цевководите или сензорите за притисок кои не содржат еластомерни заптивки.

Што значат термините: тестирање на чистливост, CIP тестирање и тестирање според док. 2?

Сите наведени поими се поврзани и се однесуваат на „метод за проценка на чистливост на опремата на линија на производство“, кој е опишан во EHEDG док. 2, објавен од страна на EHEDG. Тест методот се употребува за основно тестирање на хигиенскиот дизајн. Со овој метод се утврдува дали зоните (или карактеристиките) во едно парче опрема се „лесно чистливи“, при што резултатите од овој тест се споредуваат со истите добиени од тестирање на стандардна референтна цевка која се загадува и чисти. Со оглед на тоа што секое парче опрема е специфично, тестот мора да се повтори и да биде успешен барем 3 пати, со што може да се смета дека опремата може да се сертифицира. Овој тест е барање при сертифицирање на опремата со сертификати за Тип EL Класа I и EL Асептична класа I.

Кои се разликите помеѓу: EL Класа I, EL Класа I AUX и EL Класа II сертификација?

EL Класа I важи само за затворена опрема која се чисти со течности во место (CIP) и која може да биде тестирана со методот наведен во док. 2. EL Класа I AUX е за сертфикација на помошна отворена опрема која се чисти во место, но не се тестира. EL Класа II е за опрема која се чисти со течности, но при тоа мора пред чистењето да се расклопи.

Дали постои тест за чистливост на отворена опрема?

Не. Со оглед на тоа дека отворената опрема не може во моментов да се тестира на начин што јасно ќе докаже чистливост, отворената опрема која се чисти со течности може да се сертифицира само како EL Класа I AUX или EL Класа II. Отворена опрема која се чисти со суво чистење може да се сертифицира само како ED Класа I или Класа II.

Зошто сертификатите на EHEDG мора да се продолжуваат секоја година, а еднаш на 5 години да се врши ре-сертификација?
  • Со годишното продолжување на сертификтот, EHEDG се осигурува дека сопственикот на сертификатот не направил измена на дизајнот во изминатата година.

  • Со ре-сертификацијата на секои 5 години, EHEDG се осигирува дека сертифицираната опрема е во сообразност со најновите критериуми за сертификација кои се мануваат, затоа што постојано се врши ажурирање на EHEDG: водичите, критериумите за сертификација или тест процедурите. Овој процес на ре-сертифицирање е воспоставен во 2015 година.


Зошто на сертификатите се наведуваат материјалите за заптивање, односно еластомерите?

Различните еластомери имаат различни карактеристики на материјалот. Досегашното искуство покажало дека различните материјали применети на ист механички дизајн имаат влијание врз чистливоста на опремата. Од 2009 година, во сертификатот се наведуваат еластомерите што биле тестирани со CIP тест. Опремата може да се сертифицира само ако на сертификатот се наведат и еластомерите. Секој еластомер наведен во сертификатот мора да биде тестиран со CIP тест, според методот наведен во док. 2.

Дали може едно исто парче опрема да има два сертификати?

Да. Такви се на пример: Типот EL Класа I за чистливост и Типот EL Асептична класа I за стерилни апликации.

Дали може едно исто парче опрема да се сертифицира под различни имиња и да се продава од страна на различни компании (уредено со договор со друг продавач)?

Да, можно е да се издадат индивидуални документи на сертификација. Извештајот за проценка на сертификатот ќе се однесува на оригиналната опрема (извештај од тестирањето или проценката).

Што треба да се прави со постоечки сертификат ако се промени името на компанијата или пак името на опремата?

Оригиналниот институт за сертификација ќе издаде нови документи за сертификација во кои ќе биде вклучено новото име. Овие документи се нарекуваат ревизија на оригиналниот сертификат. Ако постоечкиот сертификат е постар од 5 години, тогаш опремата ќе мора да помине низ процес на ре-сертификација.

Кои делови на „затворената“ опрема се процеуваат и сертифицираат од страна на EHEDG?

За компнентите на затворената опрема што се чисти во место (CIP) со течности (сертифицирана EL Класа I), се проценуваат и сертифицираат само внатрешните, навлажнети површини/делови и тоа според критериумите за хигиенски дизајн наведени во водичите на EHEDG. Ова значи дека за: пумпите, вентилите и сензорите на линија на производство, како и за моторите, типот на погон, актуатор или рамка (ако е присутна) НЕ се проценува и сертифицира нивната чистливост според водичите на EHEDG. Според EHEDG водичите се проценуваат и сертифицираат само внатрешните површини што доаѓаат во контакт со производот и ако е неопходно се тесиртира дали лесно се чистат според док. 2.

Која е значајноста на месецот и годината кои се наведуваат на сертификациското лого на EHEDG?

Датата на EHEDG сертификатот и сертификациското лого укажуваат на месецот и годината кога опремата последен пат била проценета и сертифицирана. Постојано се создаваат нови водичи, постојните се ажурираат и постојано се создаваат и усовршуваат тест методите. Тоа значи дека опремата што е сертифицирана со поскора дата, морала да помине низ подетални хигиенски критериуми и/или да помине низ поспецифични тестирања. Опремата што е сертифицирана пред 2009 година била проценувана само според EHEDG док. 8, додека пак поскоро издадените сертификати предвид ги земаат сите документи на EHEDG кои се релевантни за испитуваното паче опрема. Опремата со поскора дата на сертификатот морале да ги поминат последните EHEDG критериуми наведени во посебни водичи и последните тест методи. Поради сите горенаведни причини, од 2015 година сите сертификати ќе мора да се обновуваат на секои 5 години, со што EHEDG се осигурува дека опремата е во сообразност со критериумите во најновите водичи и најновите тест методи.

Дали може повеќе делови од опремата да бидат наведени на еден сертификат?

Ако повеќе парчиња се категоризираат во иста класа на сертификација, како на пример Тип EL Класа I и ако нивните дизајни се слични и се опфатени во истата група на водичи на EHEDG, тогаш тие може да се наведат на еден сертификат, со тоа што мора да се сертифицираат во ист месец и година (види често поставувани прашања - погоре). Ова значи дека производителот може да има еден сертификат за цела група на слична опрема како што се на пример: електромагнетни мерачи на проток, кориолисови мерачи на проток, ротациски пумпи, центрифугални пумпи, сензори со дијафрагма итн. Ако е потребно, извештајот за проценка на дизајнот ќе вклучува референци за секој индивидуален тест за чистливост.