Traning and Education

Тест методи

Тест методите на EHEDG се равиени со цел да се процени хигиенската и асептичната соодветност на опремата, но не и за да се определат перформансите на специфичната апликација. Резултатот од овие тестови им овозможува на крајните корисници на опремата да добијат документација и насоки при избор на хигиенска и/или асептична опрема. Како и да е, одговорноста за развој на соодветни режими за чистење на соодветниот процес паѓа на крајните корисници.

Постојните тест методи вклучуваат:

  • Чистливост во место на малата и умерено големата затворена опрема
  • Способност за стерилизација со пареа
  • Непропустливост за бактерии