Тренинг и едукација

Тренинг и едукација

Вовед во тренинг програмата на EHEDG

Со цел да се постигне прифатливо ниво на безбедност и квалитет на прехранбените производи, во организациите што се занимаваат со производство, набавка, одржување и работење на систем за производство на храна тренингот и едукацијата во хигиенското инженерство и дизајн е законска обврска за сите нивоа на вработени.

Тренингот на EHEDG е базиран на разни водичи за соодветен хигиенски дизајн во различни области на производството на храна, а кои можете да ги видите под Водичи.

Програмата за тренинг на EHEDG е основа за Европската едукација, разбирање и квалификуваност во хигиенски дизајн.

[Translate to Macedonian:]