Тренинг и едукација

Развој на материјалите за тренинг

Членовите на Работната Група на EHEDG за тренинг и едукација се посветени на развивање на високо квалитетни и практично ориентирани материјали за тренинг кои се базиран на водичите на EHEDG. Оваа група претставува тим на експерти кои претежно доаѓаат од крајните корисници, академијата, образовните институции и консултантски куќи и кои имаат длабока и долгорочна работа во хигиенското инженерство и EHEDG. Членовите на Работната Група на EHEDG за тренинг и едукација се единствени лица во светот кои се авторизирани да предаваат и да пренесуваат знаења базирани на портфолиото на водичи на EHEDG. Нивните одговорности и задачи се да:

  • Развиваат и одржуваат тренинг модули базирани на критериумите во водичите на EHEDG
  • Развиваат и одржуваат квалитет и контрола на содржината и форматот на тренинг модулите
  • Ги развиваат и одржуваат неопходните минимум квалификации и вештини за да бидат авторизирани тренери на EHEDG
  • Помагаат во тренингот кога тоа се бара од нив и кога се достапни