Тренинг и едукација

Универзитетски курсеви

Универзитетите се главна целна група на EHEDG затоа што тие ги дисеминираат знаењата за хигиенското инженерство и дизајн низ целиот свет. Тие се и повеќе од добредојдени да се здобијат со сите предности како EHEDG Институтско членство затоа што ќе ги споделуваат знаењата на EHEDG на нивните студенти, што ќе им помогне на идните генерации на студенти и истражувачи да го имплементираат хигиенскиот дизајн во својата професионална работа по завршување на студиите.

Подобрувањето на академското образование ќе обезбеди хигиенско дизајнирање на процесите, процесните компоненти и деловите на опремата, а со тоа ќе се обезбеди производство на безбедна храна и пијалоци.

Повеќе Универзитети во моментов нудат курсеви за хигиенски дизајн кои се базирани на материјалите на EHEDG material, а еден од нив дури дава можност да се постигне степен на дипломиран инженер или мастер во оваа дисциплина:

Германија:
THM Technische Hochschule Mittelhessen