Работни Групи

Во рамките на EHEDG, неколку стотини експерти од прехранбената индустрија, производителите на опрема за прехранбена индустрија и академијата се организирани во Работни Групи каде ги споделуваат своите знаења.

Овие тимови на експерти се одговорни за изготвување на EHEDG водичи. Секоја Работна Група е одговорна за својата област на експертиза, а во секоја област се дефинираат определени и специфични теми.

  

Working Group on Foreign Bodies started in February 2017

Read more

EHEDG is re-starting its Working Group on Meat Processing

Read more

Publication of the Second Editions of EHEDG Guidelines Doc. 1, Doc. 6 and Doc. 38

Read more

In recent years many publications referred to "oil" found in food. The problem was associated to mineral oil and the terms MOSH and MOAH, and...

Read more

The Working Group "Air Handling" recentely finalized their document on

Read more