Работни Групи

Во рамките на EHEDG, неколку стотини експерти од прехранбената индустрија, производителите на опрема за прехранбена индустрија и академијата се организирани во Работни Групи каде ги споделуваат своите знаења.

Овие тимови на експерти се одговорни за изготвување на EHEDG водичи. Секоја Работна Група е одговорна за својата област на експертиза, а во секоја област се дефинираат определени и специфични теми.

  

Working Group on Foreign Bodies started in February 2017

Read more

EHEDG re-started its Working Group on Meat Processing

Read more

In recent years many publications referred to "oil" found in food. The problem was associated to mineral oil and the terms MOSH and MOAH, and...

Read more

Available since May 2016: EHEDG Guideline Doc. 43 on Hygienic Design of Belt Conveyors for the Food Industry

Read more

The EHEDG Working Group has developed a guideline for cleaning validation in the food sector including a description of the relevant design...

Read more