Работни Групи

Во рамките на EHEDG, неколку стотини експерти од прехранбената индустрија, производителите на опрема за прехранбена индустрија и академијата се организирани во Работни Групи каде ги споделуваат своите знаења.

Овие тимови на експерти се одговорни за изготвување на EHEDG водичи. Секоја Работна Група е одговорна за својата област на експертиза, а во секоја област се дефинираат определени и специфични теми.

  

 
All working groups

EHEDG just published a comprehensive hygienic design guideline dedicated exclusively to cleaning validation, monitoring and verification. Chair of the...

Read more

EHEDG recently published a comprehensive hygienic design guideline (EHEDG Guideline Document 52) dedicated to the Basic Cleaning and Disinfection...

Read more

EHEDG just published a comprehensive hygienic design guideline (EHEDG Guideline Document 37 – Part 1) dedicated to the hygienic design of sensors.

...

Read more

The revision of the fourth version of DOC 17 has been completed. We would like to thank the working group pumps, homogenizers and dampening...

Read more

We are happy to inform you tat the Working Group Welding has successfully finalized the guideline DOC 54

Read more