Поткомитет за Портфолио на продукти

Поткомитетот за Портфолио на продукти се занимава со:

  • Формирање, давање задачи и обврски на работните Групи на EHEDG
  • Развој, изготвување на политики и утврдување на услови за употреба на водичите и другите документи на EHEDG
  • Развој, изготвување на политики и утврдување на услови за употреба на тренинг материјалите на EHEDG
  • Утврдување на принципи за EHEDG сертификација на продукти

Повеќе детали за погоре спомнатиот опсег на работа може да се најдат во опсежните прирачници во кои се опишани соодветните Стандардни оперативни процедури (види ги линковите подолу).

Претседавач: Dr. Peter Golz
Тел. +49 69 66 03-16 56
peter.golzProtected mail-address@vdma.org

Ко-претседавач: Tracy Schonrock
Тел. +1 703 5 03 29 71
ftracy1Protected mail-address@cox.net

Ве молиме кликнете тука за да го видите Правилникот бр. 4 - Портфолио на продукти (PDF)

Ве молиме кликнете тука за да ги преземете процедурите на Поткомитетот (предмет на разработка) (PDF)